Wybrane przykłady prowadzonych spraw

Liczba wierzycieli

51

Kwota zadłużenia

464 000,00 zł

Posiadany majątek

BRAK

Opis stanu faktycznego

Dłużniczka (60l.). Pochodzenie problemów finansowych dłużniczki i związanej w z tym jej niewypłacalności ma źródło w problemach zarówno finansowych jak i zdrowotnych jej męża, który poręczył kredyt. Na skutek śmierci głównego kredytobiorcy i związanego z tym brakiem spłat bank wystąpił o zapłatę p-ko poręczycielom i wszczął p-ko nim postępowania egzekucyjne. Na skutek prowadzonych działań windykacyjnych i pojawiających się coraz większych problemów z regulowaniem bieżących zobowiązań Dłużniczka wraz z mężem i dwoma córkami została eksmitowana do lokalu socjalnego. Załamanie jednak nastąpiło kiedy to mąż dłużniczki został brutalnie napadnięty i dotkliwie pobity przez przypadkowych mężczyzn. Na skutek tego zdarzenia mąż dłużniczki zaczął miewać różne poważne problemy zdrowotne, W tamtym też czasie został wzięty przez Dłużniczkę pierwszy kredyt w SKOK Stefczyka. Ponieważ problemy zdrowotne męża wciąż się nasilały co negatywnie wpływało na jego możliwości zarobkowe, oraz dodatkowo z powodu wciąż toczącego się komorniczego postępowania egzekucyjnego dłużniczka chcąc utrzymać rodzinę i zapewnić dzieciom możliwość normalnego rozwoju a mężowi dostęp do stałego leczenia zaciągała kolejne pożyczki. W ten sposób wpadła w tzw. spiralę zadłużania – chcąc spłacić jeden kredyt brała kolejne. W efekcie powyższych działań udało się spłacił kilku wierzycieli jednakże narastające odsetki i brak dobrej woli ze strony niektórych z nich doprowadziły do tego, iż spłata wszystkich długów była niemożliwa.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej

TAK – Sąd Rejonowy Rzeszów

Liczba wierzycieli

11

Kwota zadłużenia

320 000,00 zł

Prowadzona egzekucja Komornicza

TAK

Posiadany majątek

BRAK

Opis stanu faktycznego

Były przedsiębiorca działający w branży budowlanej. Działalność prowadzona w latach 2007-2010. Działalność zakończona niepowodzeniem z powodu podpisania kilku niekorzystnych umów. Po zakończonej działalności pozostały długi względem ZUS, US oraz innych kontrahentów. Dłużnik w celu spłaty chociaż części swojego zadłużenia podejmował się różnych dorywczych zajęć jednakże głównie z uwagi na fakt lawinowo rosnących odsetek Dłużnik doszedł do przekonania, iż spłata całości zadłużenia jest po prostu nie możliwa. P-ko Dłużnikowi prowadzone były bezskuteczne postępowania egzekucyjne.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej

TAK – Sąd Rejonowy Rzeszów

Liczba wierzycieli

3

Kwota zadłużenia

75 000,00 zł

Prowadzona egzekucja Komornicza

TAK

Posiadany majątek

BRAK

Opis stanu faktycznego

Dłużnik (50l.), po rozwodzie, zasądzone alimenty. W celu poprawy warunków bytowych i zapewnienia możliwości regulowania alimentów dłużnik w dniu 2003r. podpisał umowę kredytu odnawialnego z Powszechnym Bankiem Oszczędności Bank Polski S.A. (PKO BP S.A.) z limitem kredytowym w kwocie 2000,00 zł. W dniu 16.08.2008 dłużnik zawarł po raz drugi związek małżeński. Wraz z małżonką zamieszkiwał wówczas w domu rodzinnym swojej matki w którym dodatkowo zamieszkiwali dziadkowie dłużnika. W celu zapewnienia godziwych warunków bytowych dłużnik w 2008r. zdecydował się wziąć kredyt gotówkowy w GE Money Bank S.A. (obecnie bank BPH S.A.) w wysokości 55 702,25 który w całości został przeznaczony na wyremontowanie część domu w którym zamieszkiwał wraz żoną. W między czasie w dniu 2.02.2009r. został podpisany aneks do umowy z PKO BP w którym limit kredytowy został podwyższony do kwoty 7500,00zł. W dniu18.10.2010r. urodziło się drugie dziecko dłużnika. Kłopoty dłużnika rozpoczęły się w roku 2010r. kiedy to jego małżonka utraciła pracę co wpłynęło na możliwość regulowania rat z tytułu zaciągniętego kredytu. Dodatkowo dłużnik utracił dodatkowy dochód z tytułu umowy zlecenia w co bezpośrednio przełożyło się na to, iż nie był on w stanie spłacać raty kredytu, alimentów i utrzymać rodziny

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej

TAK – Sąd Rejonowy Rzeszów

Liczba wierzycieli

7

Kwota zadłużenia

130 000,00 zł

Prowadzona egzekucja Komornicza

TAK

Posiadany majątek

UDZIAŁ W NIERUCHOMOŚCI

Opis stanu faktycznego

Dłużniczka (44 l.), po rozwodzie. Zobowiązania dłużniczki powstały od 2008 do 2009 r., w okresie w którym mąż dłużniczki prowadził działalność gospodarczą, która przynosiła straty. Dłużniczka chcąc zapewnić swojej rodzinie godny byt zaczęła zaciągać drobne pożyczki w instytucjach bankowych oraz para bankowych. Jednakże do pogłębiających się problemów finansowych męża doszły również problemy małżeńskie co doprowadziło całkowitego rozkładu małżeństwa. W 2010 r. został orzeczony rozwód, zostały zasądzone od męża alimenty jednakże nie były one regulowane a ich egzekucja prowadzona przez komornika okazała się całkowicie bezskuteczna. Dłużniczka w celu sfinansowania swoich oraz swojej córki podstawowych potrzeb zmuszona do zaciągania szeregu zobowiązań, ostatecznie wpadła w spirale zadłużenia i całkowicie utraciła zdolności do regulowania swojego zadłużenia.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej

TAK – Sąd Rejonowy Rzeszów

Liczba wierzycieli

1

Kwota zadłużenia

47 000,00 zł

Prowadzona egzekucja Komornicza

TAK

Posiadany majątek

BRAK

Opis stanu faktycznego

Dłużnik jest osobą trwale bezrobotną bez prawa do zasiłku i bez majątku. Dłużnik posiadał jedno zobowiązanie z tytułu kredytu konsumenckiego względem PKO BP S.A na kwotę około 47 000,00zł. Dług powstał w 2011 r. i początkowo był spłacany. Taki stan rzeczy miał miejsce aż do sierpnia 2015r. kiedy to na skutek coraz większych problemów finansowych dłużnik utracił płynność finansową. Początkowo dłużnik starał się o restrukturyzacje zadłużenia tj. obniżenie raty, udzielenie prolongaty w spłacie zadłużenia jednakże jego wnioski spotkały się z decyzjami odmownymi. W efekcie powyższych okoliczności bank wypowiedział umowę kredytową i wszczął postępowanie egzekucyjne. Dłużnik w całym okresie spłaty zadłużenia był osobą bezrobotną i pomimo różnych starań nie udało mu się znaleźć stałej pracy. W związku z powyższym Dłużnik starał się pomóc w utrzymaniu rodziny podejmując się różnych prac dorywczych głównie za granicą, jednakże z uwagi na swoje problemy zdrowotne nie było możliwym aby mógł on znaleźć stałą pracę. Z podejmowanej pracy dorywczej i osiąganych z ten sposób dochodów, biorąc pod uwagę koszty utrzymania rodziny i zapewnienia jej minimum egzystencji nie było możliwe aby dłużnik spłacił swoje zobowiązanie.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej

TAK – Sąd Rejonowy Rzeszów

Liczba wierzycieli

4

Kwota zadłużenia

365 000,00 zł

Prowadzona egzekucja Komornicza

NIE

Posiadany majątek

SAMOCHÓD OSOBOWY

Opis stanu faktycznego

Dłużnik (36 l.), osoba pracująca. Dłużnik posiadał zobowiązania głównie z tytułu pożyczek gotówkowych w instytucjach bankowych, których nie był w stanie samodzielnie uregulować z uwagi na lawinowo rosnące odsetki i praktycznie brak majątku. Pierwszą pożyczkę gotówkową na kwotę około 8 000,00 zł. dłużnik wziął w 2010 r., która była przeznaczona na zakup samochodu. Kolejne zobowiązania były brane na utrzymanie rodziny, ponieważ po narodzinach dziecka małżonka dłużnika nie pracowała a obowiązek utrzymania całej rodziny spoczął na dłużniku. Dłużnik w miarę możliwości starał się spłacać swoje zadłużenie. Taka sytuacja miała miejsce, aż do 2016r., kiedy to dłużnik omamiony obietnicą obniżenia swojej raty kredytowej ( wynosiła ona wtedy około 2000,00 zł) podpisał z firmą E…C S.A. z siedzibą we W… umowę o świadczenie usług pośrednictwa finansowego. Dłużnik omamiony tą obietnicą, wykazując się już pewnym nabytym zaufaniem do tej firmy w celu realizacji tego celu podpisał w ciągu jednego tygodnia kolejne 3 umowy kredytowe a banki bez zbadania zdolności jego kredytowej kredyty mu te przyznały. Na skutek powyższych działań żaden z zaciągniętych kredytów nie został skonsolidowany (tj. spłacony przez kolejne ), a rata kredytu nie obniżyła się lecz wręcz przeciwne wzrosła do kwoty około 5 000,00 zł miesięcznie. Dłużnik został wprowadzony w błąd co do przedstawienia mu przez firmę E…C S.A. istotnych warunków podpisanych przez niego umów co w konsekwencji doprowadziło do niekorzystnego rozporządzenia jego mieniem, firma ta bowiem wyłudziła bardzo wysokie prowizje za powyższą usługę pośrednictwa natomiast Dłużnik sam pozostał z czterema kredytami do spłaty.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej

TAK – Sąd Rejonowy Rzeszów

Liczba wierzycieli

16

Kwota zadłużenia

242 000,00 zł

Prowadzona egzekucja Komornicza

TAK

Posiadany majątek

BRAK

Opis stanu faktycznego

Dłużnik prowadził działalność gospodarczą od 1997 do lutego 2001 roku. Działalność ta polegała na pośrednictwie kredytowym, ubezpieczeniowym oraz pośrednictwie w świadczeniu usług telekomunikacyjnych. Poważne problemy finansowe Dłużnika pojawiły się w 2000 r. kiedy to na skutek przestępstwa jakiego dopuścili się jego pracownicy powstało największe zobowiązanie na kwotę około 131 000,00 zł. Przestępstwo to polegało na tym, iż pracownicy dłużnika działając jako przedstawiciele operatora komórkowego zawierali fikcyjne umowy na podstawie których były wydawane telefony komórkowe i które następnie były sprzedawane za gotówkę przez w/w. W wyniku tego oszustwa całe zadłużenie z tytułu nierozliczonych FV za telefony finalnie obciążyło wnioskodawcę – dłużnika. Ponieważ osiągany dochód z prowadzonej działalności nie wystarczał na zaspokojenie bieżących długów dłużnik podpisywał kolejne umowy pożyczek a z otrzymanych w ten sposób pieniędzy starał się spłacać wcześniejsze długi oraz na bieżąco się utrzymywać. W taki sposób popadł w tzw. spiralę zadłużenia i zaprzestał prowadzenia działalności.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej

TAK – Sąd Rejonowy Rzeszów

Liczba wierzycieli

17

Kwota zadłużenia

81 000,00 zł

Prowadzona egzekucja Komornicza

NIE

Posiadany majątek

BRAK

Opis stanu faktycznego

Dłużnik po skończonych studiach założył działalność gospodarczą polegającą na prowadzeniu handlu za pośrednictwem własnej strony internetowej. Wtedy to po raz pierwszy dłużnik zaciągnął kredyt w banku WZ WBK na kwotę 11 500,00 zł za które to środki nabył towar w postaci książek, sprzęt komputerowy, domeny oraz zlecił wykonanie strony internetowej za pośrednictwem, której miał być prowadzony handel. Jednakże po kilku miesiącach z powodu braku jakiegokolwiek przychodu dłużnik sprzedał zakupione wcześniej książki i zdecydował się na spróbowanie innego rodzaju działalności internetowej. Okazało się, iż i ta forma działalności nie przyniosła jakiegokolwiek przychodu. W między czasie dłużnik zaciągał kolejne pożyczki, które w części przeznaczał na spłatę wcześniejszych zobowiązań a w części – ponieważ nie miał innych źródeł dochodu – przeznaczał na bieżące utrzymanie. Z powodu całkowitego niepowodzenia prowadzonego biznesu dłużnik zdecydował się zawiesić prowadzoną działalność, która ostatecznie została zakończona.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej

TAK – Sąd Rejonowy Rzeszów

Liczba wierzycieli

7

Kwota zadłużenia

80 000,00 zł

Prowadzona egzekucja Komornicza

NIE

Posiadany majątek

BRAK

Opis stanu faktycznego

Dłużnik jest byłym przedsiębiorcą. Działalność prowadzona w latach 2007-2010. Ponieważ Dłużnik dobrze odnajdywał się w tematyce techniki i informatyki w 2004r. otworzył własną działalność gospodarczą, której profil głównie opierał się na świadczeniu usług informatycznych i sprzedaży sprzętu komputerowego. Załamanie nastąpiło około roku 2009 kiedy to na skutek kryzysu gospodarczego znacznie spadły dochody firmy Dłużnika. W 2015 r. dłużnik nie mogąc już kontynuować działalności zdecydował się na jej zamknięcie pozostając z długami. Dłużnik pracował jako nauczyciel w miejscowej szkole i na bieżąco starał się spłacać swoje zaległe zobowiązania. W efekcie powyższych działań udało się spłacił kilku wierzycieli jednakże narastające odsetki i brak dobrej woli ze strony niektórych z nich doprowadziły do tego, iż spłata wszystkich długów była niemożliwa.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej

TAK – Sąd Rejonowy Rzeszów

Liczba wierzycieli

7

Kwota zadłużenia

85 000,00 zł

Prowadzona egzekucja Komornicza

TAK

Posiadany majątek

BRAK

Opis stanu faktycznego

Dłużnik jako osoba schorowana leczyła się psychiatrycznie praktycznie całe swoje dorosłe życie. Pomimo swojej choroby dzięki systematycznemu leczeniu ( w AM Kraków i Szpitalu Psychiatrycznym w Jarosławiu) udało mu się ożenić i założyć rodzinę. W okresie od 1995 do 2010 choroba była na tyle dotkliwa, iż Dłużnik nie mógł podjąć pracy zawodowej i na podstawie decyzji ZUS pobierał za ten okres rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy . W 2006 r. zaistniała potrzeba wyremontowania dachu domu, w którym zamieszkiwała cała rodzina i na ten cel został zaciągnięty kredyt , który w początkowym okresie był spłacany na bieżąco i taka sytuacja miał miejsce aż do, 2009r. kiedy to na skutek załamania gospodarczego WSK PZL Rzeszów przeprowadziła zwolnienia grupowe w ramach, których małżonka Dłużnika utraciła pracę. Taka sytuacja zmusiła dłużnika do tego , iż pomimo swoje choroby w 2011 r. znalazł on pracę i pracował przez dwa lata. W 2013 r. zarówno Dłużnik jak i jego małżonka utracili pracę i od tego czasu ich sytuacja finansowa systematycznie pogarszała się co ostatecznie doprowadziło do tego iż posiadał on wystarczających środków na spłatę wszystkich wierzycieli.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej

TAK – Sąd Rejonowy Rzeszów

Liczba wierzycieli

5

Kwota zadłużenia

2 300 000,00 zł

Prowadzona egzekucja Komornicza

TAK

Posiadany majątek

BRAK

Opis stanu faktycznego

W roku 2006 Dłużnik podjął pracę rodzinnym przedsiębiorstwie prowadzonym przez swoją żonę i jej brata. W 2007 roku z uwagi na fakt, iż dotychczasowa lokalizacja zakładu była nie wystarczająca do tego aby realizować wszystkie zamówienia wspólnicy postanowili zakupić nowy zakład produkcyjny i na ten cel został wzięty kredyt hipoteczny. Kwota kredytu opiewała na kwotę 1 750 000,00 zł. Załamanie nastąpiło w sierpniu 2014r. kiedy to w zakładzie produkcyjnym wystąpił pożar. Straty z tego tytułu oszacowano na poziomie 3 mln zł. Ubezpieczyciel wypłacił tylko część odszkodowania (około 1 mln) i to dopiero po roku czasu co wymusiło na Dłużniku konieczność posiłkowania się zewnętrznym finansowaniem w postaci kredytów. Ostatecznie dłużnik popadł w spirale zadłużenia i stał się całkowicie niewypłacalny.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej

TAK – Sąd Rejonowy Rzeszów

Liczba wierzycieli

31

Kwota zadłużenia

350 000,00 zł

Prowadzona egzekucja Komornicza

TAK

Posiadany majątek

DOM JENDRODZINNY, SAMOCHÓD OSOBOWY

Opis stanu faktycznego

Dłużnik od 2003 do lutego 2018 prowadził działalność gospodarcza polegającą na świadczeniu usług transportowych. Pierwsze większe problemy finansowe pojawiły się w roku 2014 kiedy to pracownik Dłużnika nie rozliczył się z nim z pobranych przez niego zaliczek za zakup paliwa na kwotę około 30 tyś zł. Dla Dłużnika strata takiej kwoty spowodowała, iż zaczął miewać problemy z utrzymaniem płynności finansowej i aby zniwelować negatywne skutki tego zjawiska zostały wzięte przez niego kolejne pożyczki jednakże opłacalność prowadzonej firmy spadła na skutek braku możliwości generowania dodatkowego przychodu i wzrostu obciążeń kosztowych. Następną przesłanką, która negatywnie odbiła się na prowadzanej działalności to brak zapłaty przez głównych kontrahentów kilku faktur VAT. Powyższe spowodowało, iż Dłużnikowi zaczęło brakować na spłatę bieżących zobowiązań w tym faktur VAT za leasingi. W takiej sytuacji lesingodawcy zaczęli naliczać Dłużnikowi kolosalne kary aż w końcu Dłużnik uświadomiwszy sobie, iż nie będzie dalej mógł kontynuować umów leasingu zdecydował się na ich rozwiązanie i zwrócił leasindgodawcom środków transportu. Złą sytuację finansową Dłużnika dodatkowo pogłębił fakt, iż w rodzinie dłużnika nastąpiło pasmo poważnych kłopotów zdrowotnych. Obecna sytuacja majątkowa i osobista Dłużnika była na tyle bardzo niekorzystna iż całkowicie utracił on zdolność do regulowania swoich zobowiązań.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej

TAK – Sąd Rejonowy Rzeszów

Liczba wierzycieli

16

Kwota zadłużenia

180 000,00 zł

Prowadzona egzekucja Komornicza

TAK

Posiadany majątek

BRAK

Opis stanu faktycznego

Pierwsze długi jakie były zaciągnięte przez Dłużnika pochodziły z 2010r. i były wzięte w celu sfinansowania różnych potrzeb wówczas dorastającego niepełnosprawnego syna ( przystosowania pomieszczeń, zakup specjalistycznych sprzętów, rehabilitacji). Ponieważ wówczas sam Dłużnik jak i jego żona pracowali wszystkie wierzytelności były spłacane na bieżąco. W 2012 roku u mamy dłużnika rozpoznano chorobę nowotworową żołądka. Ponieważ wymagała ona stałego leczenia a jedynym źródłem jej dochodu była niewielka emerytura Dłużnik w miarę możliwości jej pomagał. W 2013r. u mamy Dłużnika w związku z chorobą nowotworową, przebytymi operacjami stwierdzono znaczny stopień niepełnosprawności a cały trud opieki nad mamą spoczął na dłużniku. Dłużnik po pewnym czasie zaczął miewać co raz większe problemy ze spłatą swoich zobowiązań w wyniku czego sprawy o zapłatę trafiły do sądów a konsekwencją tego są prowadzone p-ko niemu postępowania egzekucyjne i zajęcie wynagrodzenia – taki stan rzeczy trwał około 4 lat. Po pewnym czasie Dłużnik na skutek zbiegu samych negatywnych okoliczności nie był już w stanie spłacać swoich zobowiązań pieniężnych.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej

TAK – Sąd Rejonowy Rzeszów

Liczba wierzycieli

4

Kwota zadłużenia

44 000,00 zł

Prowadzona egzekucja Komornicza

TAK

Posiadany majątek

BRAK

Opis stanu faktycznego

Dłużnik posiadał zobowiązania głównie z tytułu pożyczek i kredytów na łączną kwotę około 44 000,00 zł. utrzymywał się z pensji minimalnej otrzymywanej w ramach umowy o pracę i pomocy jednej z córek. Dłużnik po ukończeniu szkoły średniej podjął pracę w szkole podstawowej w Sośnicy gdzie poznał swoją przyszłą żoną. W 1982 zawarł z nią związek małżeński. Oboje marzyli o wspólnym domu i po odłożeniu pewnej sumy pieniężnej w 1992 zdecydowali się i rozpoczęli budowę. Wszystko szło dobrze aż do 2003r. kiedy to została zlikwidowana szkoła w której pracował zarówno Dłużnik jak i jego żona. Oboje pozostali bez pracy z dwójką małych dzieci i rozpoczętą budową. W tamtym też to okresie pojawiły się pierwsze problemy zarówno finansowe jak i zdrowotne. Po pewnym czasie oboje z żoną znaleźli pracę również w szkole jednak oddalonej od ich miejsca zamieszkania o jakieś 6 km i na gorszych warunkach finansowych. Do zakończenia budowy domu jednak potrzebowali pieniędzy i w tym celu zaciągnęli kredyt hipoteczny we frankach szwajcarskich. Dłużnik wraz z swoją małżonką zaciągali kolejne zobowiązania z przekonaniem, iż wszystkie je uda się spłacić na skutek odwrócenia trendu w kursie franka szwajcarskiego. Środki na spłatę wszystkich zobowiązań pochodziły z wynagrodzenia za pracę w szkole. W pewnym momencie rata wszystkich zobowiązań była jednak tak wysoka, iż Dłużnik nie był w stanie ich regulować. Chcąc się ratować Dłużnik wraz z żoną zdecydowali się na sprzedaż domu i spłatę wierzyciela hipotecznego. Reszta zobowiązań była spłacana aż do roku 2012 kiedy to po raz kolejny Dłużnik i jego żona zostali zwolnieni z pracy na skutek likwidacji szkoły. Po tym wydarzeniu sytuacja majątkowa i osobista Dłużnika stała się bardzo niekorzystna. Nie posiadał on wystarczających środków na spłatę wszystkich wierzycieli.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej

TAK – Sąd Rejonowy Rzeszów

Liczba wierzycieli

8

Kwota zadłużenia

230 000,00 zł

Prowadzona egzekucja Komornicza

TAK

Posiadany majątek

BRAK

Opis stanu faktycznego

Dłużnik po zawartym związku małżeńskim, z uwagi na całkowity brak możliwości nabycia własnego mieszkania ( dłużnik w tamtym okresie zarabiał najniższą krajową a żona w ciąży w ogóle nie mogła pracować) wraz z żoną musieli wynająć mieszkanie. Ponieważ zarobki dłużnika w tamtym czasie były minimalne a mieszkanie z uwagi na perspektywę pojawienia się dziecka wymagało drobnego remontu zadłużył się na niewielką kwotę. W 2002 roku zmarł ojciec dłużnika owdawiając żonę (matkę dłużnika) z dwójką niepełnosprawnych umysłowo dzieci ( rodzeństwo dłużnika). Ponieważ matka dłużnika utrzymywała się z renty w wysokości około 1000,00 zł dłużnik w miarę możliwości pomagał jej w utrzymaniu się i opiece nad rodzeństwem. W roku 2007 żona dłużnika zaszła w ciąże po raz drugi. Z uwagi na fakt, iż potrzeby finansowe w związku z tym znacznie wzrosły dłużnik zaciągnął kolejne pożyczki mając na uwadze fakt, iż żona po pewnym czasie powróci do pracy i podobnie jak kiedyś będą mogli na bieżąco regulować swoje zobowiązania. Po pewnym czasie Dłużnik stał się całkowicie niewypłacalny.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej

TAK – Sąd Rejonowy Rzeszów

Liczba wierzycieli

12

Kwota zadłużenia

128 000,00 zł

Prowadzona egzekucja Komornicza

TAK

Posiadany majątek

BRAK

Opis stanu faktycznego

Dłużniczka po zakończeniu edukacji szkolnej wyjechała do Warszawy w celach zarobkowych. Tam ułożyła sobie życie , założyła własną działalność gospodarczą zajmującą się świadczeniami usług PR na rzecz podmiotów gospodarczych. Krótko po rozkręceniu firmy sytuacja osobista dłużniczki uległa zmianie na skutek rozpadu jej małżeństwa. Dłużniczka zostając sama z dwójką małoletnich dzieci musiała uporać się z problemami jakie wynikają z utrzymania rodziny, gdyż mąż nie poczuwał się do żadnej odpowiedzialności tj. chociażby płacenia alimentów. Oprócz problemów finansowych pojawiły się również problemy zdrowotne. Pomimo młodego wieku dłużniczka borykała się z problemami kręgosłupa w efekcie czego musiała przejść operację w trybie pilnym. Przez 6 tygodni przebywała w szpitalu a następnie przez okres około 6 miesięcy przechodziła rehabilitacje i wszystkie opisane powyżej okoliczności bardzo negatywnie wpłynęły na realizację zleceń dla klientów. W 2014 roku dłużniczka zmuszona była do zakończenia działalności gospodarczej i powrotu wraz z dziećmi do domu rodzinnego. Dłużniczka nie mogąc uporać się z swoimi problemami finansowymi zdecydował się na złożenie do sądu wniosku o ogłoszenie upadłości.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej

TAK – Sąd Rejonowy Rzeszów

Liczba wierzycieli

14

Kwota zadłużenia

209 000,00 zł

Prowadzona egzekucja Komornicza

TAK

Posiadany majątek

BRAK

Opis stanu faktycznego

Były przedsiębiorca, lat 39. Dłużnik posiada zobowiązania w większości wynikające z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Jego działalność opierała się głównie na usługach transportowych i w tym celu zakupił ( w leasing) dwa środki transportu. Początkowo sytuacja firmy była dobra, płynność finansową przerwało wiele składających się na to czynników takich jak: stale rosnące ceny paliwa, obniżanie stawek przez konkurencję czy też zaległości w zapłacie FV wystawionych przez dłużnika swoim klientom. Konsekwencją tego były zaległości w spłacie rat leasingu, co skutkowało wypowiedzeniem umowy przez leasingodawcę i przejęciu przedmiotów. W takiej sytuacji dłużnik nie mając możliwości zarobkowej oraz po nieudanej próbie restrukturyzacji zmuszony był do złożenia wniosku o upadłość.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej

TAK – Sąd Rejonowy Rzeszów

Liczba wierzycieli

5

Kwota zadłużenia

108 000,00 zł

Prowadzona egzekucja Komornicza

NIE

Posiadany majątek

SAMOCHÓD OSOBOWY ( SZACUNKOWA WARTOŚĆ 5000,00 ZŁ)

Opis stanu faktycznego

Dłużnik był byłym przedsiębiorcą w 2003 roku ożenił się a w 2004r. urodziło się pierwsze dziecko ( żona dłużnika w momencie ślubu miała już dziecko z poprzedniego małżeństwa). Ponieważ żona dłużnika w tamtym okresie nie pracowała a cały ciężar utrzymania rodziny spoczywał na dłużniku i wówczas tj. w 2004r. zadłużył się po raz pierwszy. Środki pochodzące z pożyczki zostały w większości wydatkowane na remont miejsca zamieszkania. W kolejnych latach tj. 2006,2008,2011,2012,2014 oraz 2017 urodziły się kolejne dzieci. W miarę narodzin kolejnych dzieci pojawiały się coraz większe potrzeby które były finansowe głównie z prowadzonej działalności gospodarczej i okazjonalnie z zaciąganych pożyczek. Załamanie finansowe nastąpiło w roku 2014 po narodzinach 7 dziecka. W tamtym okresie Dłużnik zdecydował się na zawieszenie prowadzonej działalności co spowodowane było nadmiarem obowiązków związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego i wychowywaniem siedmiorga dzieci a także tym i to przede wszystkim z problemami najstarszej córki która w 2014r. zaczęła mieć poważne zaburzenia na tle nerwowym na skutek których w okresie od października 2014 do października 2015r. trzykrotnie przybywała w szpitalu psychiatrycznym. Ponieważ córka wymagała długotrwałej terapii Dłużnik jako osoba bardzo rodzinna zdecydował się zawiesić działalność i cały swój wysiłek i uwagę skoncentrował na zajmowaniu się córką oraz domem.

Na skutek piętrzących się problemów finansowych Dłużnik zdecydował się na złożenie wniosku o upadłość konsumencką.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej

TAK – Sąd Rejonowy Rzeszów

Liczba wierzycieli

4

Kwota zadłużenia

133 000,00 zł

Prowadzona egzekucja Komornicza

TAK

Posiadany majątek

BRAK

Opis stanu faktycznego

Dłużniczka lat 73, utrzymująca się z niewielkiej emerytury. Zamieszkała na wsi wraz z mężem oraz pięciorgiem swoich dzieci, prowadząca gospodarstwo rolne. Otrzymywany dochód z prowadzonego gospodarstwa w dużej mierze charakteryzował się sezonowością w okresach kiedy nie było możliwości sprzedaży artykułów rolnych dłużniczka chcąc zaspokoić podstawowe potrzeby zaciągnęła pierwszą pożyczkę, ze spłatą której nie miała problemu. Następnie został zaciągnięte kolejne 3 pożyczki. Trudność ze spłatą kolejnych pożyczek pojawiła się w momencie kłopotów ze zdrowiem bowiem dłużniczka ma orzeczony stopień niepełnosprawności.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej

TAK – Sąd Rejonowy Rzeszów

Liczba wierzycieli

6

Kwota zadłużenia

59 000,00 zł

Prowadzona egzekucja Komornicza

TAK

Posiadany majątek

BRAK

Opis stanu faktycznego

Dłużnik w 2005 w wieku 23 lat zawarł związek małżeński , również w 2005 r. urodził się syn dłużnika. Niemal już od samego początku pojawił się kryzys w małżeństwie dłużnika, który to z czasem narastał. W 2012 roku Sąd orzekł rozwód małżeństwa, powierzając opiekę nad dzieckiem matce, Dłużnikowi natomiast umożliwił kontakt z synem jedynie w weekendy. Sąd zasądził również od Dłużnika alimenty w wysokości 450 zł na miesiąc. Ponieważ Dłużnik chciał mieć regularny kontakt z dzieckiem w każdy weekend jeździł po niego i zabierał go do siebie na weekendy. Ciągły stres spowodowany prowadzeniem spraw sądowych i perspektywa utraty możliwości kontaktu z dzieckiem bardzo negatywnie wpłynęła na stan zdrowia Dłużnika i w efekcie doprowadziła u niego do dwóch zawałów serca pierwszy w 2011r. a drugi w 2015r. Powyższe również doprowadziło do tego, że dłużnik chcąc finansować prowadzenie powyższych spraw sądowych, zapewnić swoje leczenie a przede wszystkim opłacać alimenty wziął kolejne pożyczki mając nadzieje, że po zakończeniu sądowych „batalii” będzie mógł je spłacać bez żadnych problemów. Negatywny wpływ na powyższą sytuację miał również fakt, iż w 2012r. u ojca Dłużnika stwierdzono chorobę nowotworową na skutek której od 2013r. pozostaje osobą niepełnosprawną w stopniu znacznym, wymaga wsparcia w samodzielnej egzystencji i długotrwałej opieki. Ponieważ matka dłużnika również jest osobą mocna schorowaną, ma problemy reumatologiczne ( chorobę zwyrodnieniową kręgosłupa) i również orzeczony stopień niepełnosprawności cały ciężar opieki nad rodzicami spadł na Dłużnika. Dłużnik każdego dnia po powrocie z pracy zajmuję się prowadzeniem gospodarstwa domowego( rolniczego ) pomaga rodzicom w ich codziennym funkcjonowaniu a na weekendu jeździ po syna i spędza z nim wolny czas. Na skutek piętrzących się problemów finansowych Dłużnik zdecydował się na złożenie wniosku o upadłość konsumencką.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej

TAK – Sąd Rejonowy Rzeszów

Liczba wierzycieli

25

Kwota zadłużenia

220 000,00 zł

Prowadzona egzekucja Komornicza

NIE

Posiadany majątek

BRAK

Opis stanu faktycznego

Dłużniczka (56l) jest nauczycielem. Wdowa. Posiada trójkę pełnoletnich dzieci. Pożyczki zaczęła zaciągać jeszcze w 2007 roku celem zaspokajania bieżących potrzeb życia. Po śmierci męża rodzina znalazła się bowiem w trudnej sytuacji finansowej. Potrzebował środków pieniężnych głownie na edukację dzieci. Początkowo zaciągała pożyczki w bankach. Wpadła w tz. spiralę zadłużenia. Wcześniej zaciągnięte pożyczki spłacała zaciągając kolejne. Finalnie zaciągała już chwilówki celem spłaty pożyczek bankowych. Majątku brak. Zamieszkuje w mieszkaniu pracowniczym. Dłużniczka złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości na etapie otrzymywania pierwszych pozwów z sądów. Egzekucji komorniczej nie prowadzono.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej

TAK – Sąd Rejonowy Rzeszów

Liczba wierzycieli

4

Kwota zadłużenia

80 000,00 zł

Prowadzona egzekucja Komornicza

TAK

Posiadany majątek

BRAK

Opis stanu faktycznego

Dłużniczka (80l) jest emerytką. Posiada liczne schorzenia: przeszła dwa zawały serca, ma migotanie przedsionków, cierpi na uchyłkowatość jelit, schorzenia kręgosłupa. Sytuacja finansowa dłużniczki pogorszyła się znacznie po śmierci męża i wyprowadzce wnuka. Zaciągała zobowiązania celem pokrycia bieżących kosztów życia. W 2017 roku dokonała konsolidacji zadłużenia i zamiast kilkunastu drobnych kredytów spłaca jeden większy. Niestety niska emerytura powoduje, iż raty kredytów właściwie wyczerpują całą emeryturę. Dłużnika jest zatem zmuszona nadal zaciągać kolejne zobowiązania celem pokrycia bieżących kosztów życia. Wpadła w tz. spiralę zadłużenia. Dłużniczka złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości na etapie otrzymywania pierwszych pozwów z sądów. Egzekucji komorniczej nie prowadzono.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej

TAK – Sąd Rejonowy Rzeszów

Liczba wierzycieli

1

Kwota zadłużenia

250 000,00 zł

Prowadzona egzekucja Komornicza

TAK

Posiadany majątek

nieruchomość rolna niezabudowana

Opis stanu faktycznego

Dłużniczka (34l) pozostaje w związku małżeńskim. Ustanowiono w 2008 roku rozdzielność majątkową. Dłużniczka prowadziła jednoosobową działalność gospodarczą zakresie sprzedaży elektronarzędzi i pantofli przez portal internetowy Allegro oraz sprzedaży elektronarzędzi w sklepie stacjonarnym. W wyniku przeprowadzonej kontroli Urząd Kontroli Skarbowej ustalił, iż dłużniczka w prowadzonej ewidencji sprzedaży nie wykazała wszystkich zdarzeń gospodarczych zaniżając tym samym podstawę opodatkowania. W rezultacie Urząd Kontroli Skarbowej wydał szereg decyzji określającej zobowiązania podatkowe dłużniczki w znacznie wyższym wymiarze niż wynikały z złożonych deklaracji. Finalnie dłużniczka posiada zadłużenie w Urzędzie Skarbowym za na ponad 250 000 zł. Dłużniczka nie posiada innych wierzycieli. Dłużniczka jest właścicielką nieruchomości rolnej niezabudowanej o wartości około 25 000 zł. Nieruchomość zostanie sprzedana w prowadzonym postępowaniu upadłościowym.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej

TAK – Sąd Rejonowy Rzeszów

Liczba wierzycieli

4

Kwota zadłużenia

140 000,00 zł

Prowadzona egzekucja Komornicza

TAK

Posiadany majątek

Lokal mieszkalny obciążony dożywociem

Opis stanu faktycznego

Dłużnik (57l) kiedyś działalność gospodarczą – piekarnię. Z uwagi na powszechny kryzys w branży piekarniczej dłużnik stopniowo tracił płynność finansową. Dłużnik z uwagi na zbyt wysokie koszty prowadzonej działalności finalnie utracił możliwość spłaty rat kredytu. Z uwagi na nierentowność prowadzonej działalności gospodarczej dłużnik zaprzestał jej prowadzenia w 2011 roku. Niestety dłużnik nie spłacił wszystkich kredytów zaciągniętych w związku z prowadzoną piekarnią.

Dłużnik prowadząc działalność gospodarczą nie złożył wniosku o ogłoszenie upadłości jako przedsiębiorca, gdyż z nie posiadał on majątku potrzebnego na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego. Prowadził on działalność w najętym lokalu usługowym, a większość maszyn nie stanowiło jej własności. Po zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej pozostałe maszyny dłużnik sprzedał za niewielkie sumy przeznaczając uzyskane środki finansowe na spłatę zobowiązań. Jedynym majątkiem dłużnika jest nieruchomość o nr KW RZ1E/00031509/2. Przedmiotową nieruchomość próbował bezskutecznie sprzedać komornik – nie znalazł się jednak żaden oferent. W postępowaniu egzekucyjnym nieruchomość wyceniono na 117 250,00 zł. Nieruchomość zostanie sprzedana w prowadzonym postępowaniu upadłościowym.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej

TAK – Sąd Rejonowy Rzeszów

Liczba wierzycieli

7

Kwota zadłużenia

100 000,00 zł

Prowadzona egzekucja Komornicza

TAK

Posiadany majątek

Drobne należności

Opis stanu faktycznego

Dłużnik (40l) prowadził działalność gospodarczą. Działalność gospodarcza polegała na świadczeniu usług transportu dla osób fizycznych. Początkowo działalność gospodarcza prowadzona przez Dłużnika wykazywała rentowność przynosząc kilkadziesiąt tysięcy złotych zysku rocznie. Przychody Dłużnika ulegały jednak stopniowemu zmniejszeniu w skutek działań nieuczciwej konkurencji. Nieuczciwa konkurencja polegała na uzyskiwaniu przez innego przewoźnika zezwoleń na wykonywanie przewozów na trasach na jakich przewozy wykonywał Dłużnik. Ponadto Dłużnik został oszukany przez osobę, która przywłaszczyła powierzone mu przez Dłużnika mienie obejmujące pieniądze oraz części do samochodu. Pomimo prawomocnego wyroku skazującego i zasądzającego na rzecz Dłużnika odszkodowanie podczas prowadzenia przedsiębiorstwa nie udało się wyegzekwować od w/w sprawcy przestępstwa żadnych pieniędzy. Podkreślenia wymaga, iż zdecydowaną większość zobowiązań tj. ponad 140 000 zł. Dłużnik spłacił przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości. Do zapłaty postało nadal około 100 000 zł. Zachowanie Dłużnika, który po zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej nadal spłacał swoje zobowiązania należy uznać za dochowanie należytej staranności wobec swoich wierzycieli. W skład majątku Dłużnika wchodzą tylko drobne należności. Zapewne zostaną one sprzedane w prowadzonym postępowaniu upadłościowym.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej

TAK – Sąd Rejonowy Rzeszów