FAQ

Upadłość konsumencka to legalny sposób na pozbycie się długów przez osobę fizyczną, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Proces ten składa się z kilku części:

  • wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej i jego rozpatrzenie przez sąd w Rzeszowie;
  • przeprowadzenie postępowania upadłościowego i sprzedaż majątku upadłego;
  • określenie planu spłaty wierzycieli i jego realizacja;
  • zaniechanie dochodzenia dalszych roszczeń przez wierzycieli.

Warto zaznaczyć, że nie zawsze wszystkie elementy upadłości konsumenckiej są konieczne (np. plan spłaty wierzycieli), ale to uzależnione jest od sytuacji konkretnej osoby.

Odnośnie właściwości Sądu Rejonowego Rzeszów to przebieg postępowania upadłościowego jest uzależniony od tego czy upadły posiada majątek czy też go nie posiada. Jeżeli upadły posiada majątek to upadłość trwa dłużej gdyż syndyk musi w pierwszej kolejności sprzedać ten majątek w trakcie trwania upadłości. Nie zawsze natomiast łatwo jest znaleźć chętnych na zakup majątku. Nie mniej jednak, bez względu na fakt posiadania majątku po ogłoszeniu upadłości, wierzyciele są obowiązani zgłaszać do syndyka swoje wierzytelności. Po upływie terminu do zgłaszania wierzytelności (30 dni od dnia ogłoszenia upadłości) syndyk sporządza projekt planu spłat wierzycieli i wysyła go do wierzycieli i upadłego. Wierzyciele i upadły mają 14 dni na ustosunkowanie się do tego projektu. Następnie Sąd Rejonowy wydaje postanowienie ustalając dla upadłego plan spłat. Sąd nie jest związany projektem planu spłat przygotowanym przez syndyka.

W Sądzie Rejonowym Rzeszów celem ogłoszenia upadłości konieczne jest wykazanie swojej niewypłacalności. Można to zrobić przedkładając stosowne dokumenty np. wyroki, nakazy sądowe, pisma komornicze, wezwania do zapłaty itp.

Zgodnie z ustawą o prawie upadłościowym za osobę niewypłacalną należy uznać dłużnika, który nie jest w stanie regulować swoich wymagalnych zobowiązań finansowych a opóźnienie w spłacie przekracza okres trzech miesięcy.

W Sądzie Rejonowym Rzeszów nie trzeba posiadać majątku aby ogłosić upadłość. W przypadku braku majątku koszty postępowania upadłościowego poniesie Skarb Państwa – Sąd Rejonowy Rzeszów.

W Sądzie Rejonowy Rzeszów opłata od wniosku o ogłoszenie upadłości wynosi 30 zł. Odnośnie wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego to zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia….o stawkach pełnomocników wynosi ono 3 600 zł. W praktyce są podmioty, które pobierają wynagrodzenie w niższej wysokości jak i podmioty, które pobierają wynagrodzenie w wyższej wysokości.

W Kancelarii Doradców Restrukturyzacyjnych Rzeszów wynagrodzenie za sporządzenie wniosku o ogłoszeni upadłości zaczyna się już od 1500,00 zł

W przypadku gdy osobę starającą się o upadłość nie stać na powyższe opłaty, może ona ubiegać się w Sądzie Rejonowym Rzeszów o zwolnienie od ponoszenia opłat. W takim przypadku upadłość konsumencka nic nie kosztuje.

W Sądzie Rejonowym Rzeszów w przypadku braku majątku upadłość trwa około 6 miesięcy. W przypadku posiadania przez konsumenta majątku , w Sądzie Rejonowym Rzeszów upadłość trwa około 12 miesięcy. Oczywiście okresy te nie obejmują okresu realizacji planu spłat, jeżeli takowy został przez Sąd Rejonowy Rzeszów ustanowiony.

Tak. Jednak w przypadku zadłużenia z działalności gospodarczej powinien zostać złożony, przed zakończeniem i zamknięciem działalności, wniosek o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy. Niezłożenie takiego wniosku i zamknięcie działalności może negatywnie wpłynąć na ocenę stopnia zawinienia Dłużnika w powstaniu długu. Ocena stopnia zawinienia dokonywana jest w ramach postępowania upadłościowego konsumenta i może skutkować znacznym wydłużeniem wyznaczonego przez sąd planu spłat lub odmową oddłużenia.

Konsekwencją ogłoszenia upadłości jest wyznaczenie dla upadłego przez Sąd Rejonowy Rzeszów syndyka. Upadły traci prawo zarządu nad majątkiem, jaki taki posiada i musi dostosować się do poleceń syndyka (wydanych zgodnie z prawem upadłościowym). W trakcie trwania postępowania upadłościowego syndyk jest organem egzekucyjnym dla upadłego. W związku z powyższym, jeżeli upadły np. pracuje to część jego wynagrodzenia podlegająca zajęciu egzekucyjnemu zostaje do syndyka z tym że kwota minomalnego wynagrodzenia krajowego jest wolna od potrąceń. Tak samo wygląda sytuacja odnośnie emerytów i rencistów – tutaj zajęciu przez syndyka podlega z reguły 25 % emerytury i renty.

Jak wspomniano powyżej, w przypadku gdy upadły pracuje, część wynagrodzenia podlegająca zajęciu egzekucyjnemu (z reguły w części przekraczającej najniższą krajową) podlega przekazaniu do syndyka. Tak samo wygląda sytuacja odnośnie emerytów i rencistów – tutaj zajęciu przez syndyka podlega z reguły 25 % emerytury i renty. W przypadku, gdy upadły posiada nieruchomość lub udział w nieruchomości, to oczywiście podlegają one zajęciu przez syndyka. Syndyk zleca biegłemu rzeczoznawcy wycenę tych nieruchomości i następnie sprzedaje je w drodze przetargów. Odnośnie rzeczy osobistego użytku (ubrania, kosmetyki, sztućce i talerze itp.) to nie podlegają one zajęciu. Na obszarze Sądu Rejonowego Rzeszów w praktyce nie zabiera się upadłemu także używanego telewizora, komputera, pralki, telefonu itp. Odmiennie wygląda sytuacja z samochodem, który -co do zasady- podlega zajęciu przez syndyka i sprzedaży.

Na zakończenie postępowania upadłościowego wyznaczana jest rozprawa, podczas której Sąd decyduje o wyznaczeniu planu spłat. Sąd z pomocą Syndyka ocenia czy Dłużnik zawinił w powstaniu swojej niewypłacalności. Jeżeli Sąd uzna, że Dłużnik nie zawinił, może wyznaczyć plan spłaty dla upadłego na okres nie dłuższy niż 3 lata. W przypadku uznania, że Dłużnik zawinił, plan spłat może być wyznaczony na okres nie krótszy niż 3 lata i nie dłuższy niż 7 lat. Po okresie, na jaki został wyznaczony plan spłat, gdy upadły wywiąże się z niego, nastąpi umorzenie pozostałych niespłaconych wierzytelności.

Opis przypadku – przedsiębiorca z m. Rzeszów.

Zgłosił się do nas przedsiębiorca z miasta Rzeszów mający problemy ze spłatą swoich zobowiązań. Nadal prowadzi w mieście Rzeszów działalność gastronomiczną, która od miesięcy przynosiła straty i chciał zapytać o możliwość restrukturyzacji swoich zobowiązań. Po rozmowie z naszym prawnikiem ustalono, iż przedsiębiorca ten nie chce już prowadzić działalności gospodarczej i chciałby podjąć zatrudnienie na umowę o pracę. Ustalono także, iż nie ma on praktycznie żadnego majątku (tylko bezwartościowe wyposażenie lokalu gastronomicznego). Prawnik naszej Kancelarii doradził, aby ten przedsiębiorca wykreślił prowadzoną w mieście Rzeszów działalność gospodarczą i ogłosił upadłość konsumencką. Na zlecenie klienta przygotowano wniosek o ogłoszenie upadłości, który został przez sąd w mieście Rzeszów uwzględniony. Sąd wyznaczył dla upadłego syndyka z miasta Rzeszów. Z uwagi na brak majątku upadłość trwała 6 miesięcy. Finalnie Sąd z miasta Rzeszów ustalił dla upadłego plan spłat obejmujący spłatę wierzycieli kwotą po 400 zł. miesięcznie przez okres 36 miesięcy. Pozostałą część zobowiązań tj. ponad 300 000 zł. Sąd z miasta Rzeszów umorzył.

Opis przypadku – emerytka z m. Rzeszów

Zgłosiła się do nas kobieta w wieku 70 lat. Emerytowana nauczycielka z miasta Rzeszów. Nigdy nie prowadziła działalności gospodarczej. Około 10 lat temu przestała pracować, jako nauczycielka i przeszła na emeryturę. Jej dochód uległ drastycznemu obniżeniu. Jeszcze pracując, około 15 lat temu darowała mieszkanie córce (położone Rzeszów). W tamtym okresie, chcąc pomóc córce i zięciowi, zaciągnęła pożyczkę na remont ich mieszkania. Dopóki pracowała, spłacała pożyczkę. Po przejściu na emeryturę pojawił się problem ze spłatą pożyczki. Nie wiedząc co ma zrobić, zaciągnęła kolejną pożyczkę celem spłaty poprzedniej. Finalnie, celem spłaty zaciągniętych pożyczek, zdecydowała się na zaciągnięcie „chwilówek”. W pewnym momencie spłata pożyczek ją przerosła, gdyż szereg opłat dodatkowych naliczonych przez pożyczkodawców spowodował, iż miesięczna rata spłaty wszystkich pożyczek była wyższa niż jej emerytura. Wpadła w spiralę zadłużenia. Nasz prawnik, z uwagi na fakt całkowitej niewypłacalności oraz braku majątku, od razu doradził mieszkance Rzeszów ogłoszenie upadłości. Sąd w mieście Rzeszów uwzględnił wniosek i ogłosił jej upadłość wyznaczając z syndyka z miasta Rzeszów. Upadłość trwała 9 miesięcy. Sąd z miasta Rzeszów, z uwagi na wiek i stan zdrowia upadłej, umorzył jej wszystkie zobowiązania (ponad 100 000 zł.) bez ustalania planu spłat. Upadła po tylu latach zajęcia komorniczego w końcu uzyskała pełną emeryturę bowiem komornik -z uwagi na upadłość -musiał uchylić dokonane zajęcie emerytury.

Opis przypadku – przedsiębiorca z m. Rzeszów

Zgłosił się do nas przedsiębiorca z miasta Rzeszów prowadzący przedsiębiorstwo zajmujące się obróbką drewna. W ostatnich miesiącach prowadzona działalność gospodarcza zaczęła przynosić straty i pojawił się problem ze spłatą zobowiązań. Posiadał zadłużenie u swych kontrahentów, w ZUS Rzeszów oraz w Urząd Skarbowy Rzeszów – łącznie 300 000 zł. Przedsiębiorca nadal chciał prowadzić swoje przedsiębiorstwo gdyż w najbliższym okresie miał realizować intratne kontrakty. Posiadał także majątek obejmujący nieruchomość, w której prowadził swoje przedsiębiorstwo. Wartość majątku przekraczała wysokość jego zadłużenia. Nasz prawnik doradził postępowanie restrukturyzacyjne mające na celu zawarcie z wierzycielami układu. Przygotowano propozycje układowe obejmujące spłatę w ratach przez okres 5 lat posiadanego zadłużenia. Przeprowadzono głosowanie, w którym większość wierzycieli poparła złożone propozycje układowe. Sąd w mieście Rzeszów zatwierdził zawarty układ. Aktualnie klient realizuje zawarty układ i nadal prowadzi swoje przedsiębiorstwo. Dzięki naszej pomocy udało się uratować firmę.

Opis przypadku – pracująca kobieta z m. Rzeszów

Zgłosiła się do nas kobieta w średnim wieku pracująca w mieście Rzeszów. Około rok wcześniej straciła pracę i przez okres kilku miesięcy pozostawała bez pracy. W tamtym okresie zaczęła się zadłużać i aktualnie posiada 100 000 zł. zadłużenia. Aktualnie pracuje w mieście Rzeszów zarabiając około 4 000 zł. netto miesięcznie. Kobieta jest mężatką i posiada na utrzymaniu dwójkę dzieci. Wraz z mężem na zasadzie wspólności małżeńskiej posiadają na własność mieszkanie w mieście Rzeszów o powierzchni 60 m2. Kobieta ma problem ze spłatą zaciągniętych pożyczek. Firmy udzielające jej pożyczek wykorzystały bowiem jej trudną sytuację życiową i naliczyły jej bardzo wysokie odsetki oraz prowizje. Finalnie, choć zaciągnęła pożyczek na sumę około 40 000 zł., do spłaty ma 100 000 zł. Nasz prawnik odradził klientce ogłoszenie upadłości konsumenckiej, gdyż w takim przypadku straciłaby posiadane wraz z mężem mieszkanie położone w mieście Rzeszów. Klientce doradziliśmy, aby złożyła wniosek o układ konsumencki proponując wierzycielom spłatę zadłużenia w ratach przez okres 10 lat (miesięczna rata 833,33 zł.) Wierzyciele zgodzili się na zaproponowany układ, co pozwoliło kobiecie zachować mieszkanie. Dzięki naszej pomocy nie straciła mieszkania i nadal wraz z rodziną może mieszkać w swym mieszkaniu położonym w mieście Rzeszów.

Opis przypadku – młody mężczyzna z Rzeszów

Zgłosił się do nas mężczyzna w wieku 19 lat. Po poradę prawną przyszedł wraz z rodzicami. Posiada zadłużenie na kwotę ponad 100 000 zł. powstałe wskutek internetowego hazardu. Mężczyzna nie pracuje pozostając na utrzymaniu rodziców. Jest studentem. Nie posiada żadnego majątku. Mieszka wraz z rodzicami w domu jednorodzinnym położonym w miejscowości Rzeszów. Dom stanowi własność rodziców. Nasz prawnik doradził złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Sąd w Rzeszów uwzględnił wniosek i ogłosił upadłość młodego mężczyzny z miasta Rzeszów. Ogłaszając upadłość sąd wyznaczył syndyka z Rzeszów. Upadłość trwała 7 miesięcy. Sąd, z uwagi na młody wiek mężczyzny, potraktował go łagodnie i ustalił dla niego plan spłat na okres 4 lat po 300 zł. miesięcznie. Sprawa z uwagi na rażące niedbalstwo (hazard) była bowiem wyjątkowo trudna. Mężczyzna aktualnie z pomocą rodziców realizuje plan spłat. Po jego zrealizowaniu pozostała część zobowiązań młodego mężczyzny ulegnie umorzeniu. Plan spłat ma także funkcję wychowawczą dla tego młodego mężczyzny z miasta Rzeszów.